ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ