หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ประดาง
วัดประดาง
วัดท่าตะคร้อ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเป็นศิริมงคล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลประดาง
องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง
1
2
3
 
 

แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์  
  
 

วัดประดาง  

วัดท่าตะคร้อ  
  
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2557
 
 
 
 

ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

การวางและจัดทำผังเมือง

การให้บริการทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร
 
 
 
 

งานด้านการส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนางานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาด้านยาเสพติด
 
 
 
 
งานด้านส่งเสริมอาชีพ

การพัฒนาอาชีพ

จัดหา/ก่อสร้างศูนย์และจำหน่ายสินค้าชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน
งานด้านสวัสดิการสังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากจน
งานด้านการศึกษา

ส่งเสริมวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา

การพัฒนาจัดตั้ง/พัฒนาศูนย์เรียนรู้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน และจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
การสาธารณสุข

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพถ้วนหน้า

ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
งานด้านกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา